Pravoslávna cirkev na Slovensku obrázky
Aleo Flash Intro Banner Maker

Pozvánka na chrámový sviatok a púť do Uličského Krivého

Uznesenie zo zasadnutia Posvätnej Synody – 25.06.2015


Uznesenia PS 25. jún 2015 1Uznesenia PS 25. jún 2015 2Uznesenia PS 25. jún 2015 3

Pozvánky na letné detské tábory

Uznesenie zo zasadnutia Posvätnej Synody – 28.04.2015

Usnesení ze zasedání Posvátného Synodu Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku ze dne 28. 4. 2015 v Loděnicích

Usnesení č. 1.

Posvátný Synod v reakci na pozvání Bulharské církve pověřuje Jeho Vysokopřeosvícenost Jáchyma, arcibiskupa berounského, a prot. Nikolaje Popova, aby oficiálně zastupovali naši církev na oslavách výročí pokřtění Bulharů. Zároveň Posvátný Synod ukládá ÚER Pražské pravoslavné eparchie, aby oběma výše jmenovaným uhradila cestovní a další nezbytně nutné náklady.

 

Usnesení č. 2.

Posvátný Synod pověřuje Jeho Vysokopřeosvícenost Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí, v doprovodu žalmisty Mykoly Lemka, aby vedl v Moskvě slavnostní bohoslužbu svátku  Přenesení ostatků sv. Nikolaje, který je chrámovým svátkem Zastupitelství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v Moskvě. Posvátný Synod ukládá ÚER Pražské pravoslavné eparchie, aby oběma výše jmenovaným uhradila cestovní a další nezbytně nutné náklady.

 

† Rastislav
arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých zemích

† Jiří
arcibiskup michalovsko-košický

† Jáchym
arcibiskup berounský

Prohlášení ze setkání členů Posvátného Synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku s vladykou Simeonem (ThDr. Radivojem Jakovljevičem)

Prohlášení ze setkání  členů Posvátného Synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku s vladykou Simeonem (ThDr. Radivojem Jakovljevičem) ze dne 28. dubna 2015 v Loděnicích

 Dne 28. dubna 2015 se v monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnicích sešli biskupové Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, aby sestavili návrh textu společného vyhlášení a dohodli se, že se znovu setkají 5. května 2015 za účelem definitivního dojednání způsobu smíru a nastolení jednoty v naší místní církvi.

 

Prot. Milan Gerka
tajemník  Posvátného Synodu

PASCHÁLNE POSOLSTVO

Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku
duchovným a veriacim

Christos vstal z mŕtvych!

Dôstojní otcovia, bratia a sestry!

Vo všetkých našich chrámoch dnes zaznieva radostný spev o Vzkriesení nášho Spasiteľa, ktorý „smrťou smrť prekonal a mŕtvym v hroboch život daroval“. Sme naplnení nádejou a vierou v nový, smrťou neohraničený život s Bohom, v ktorom bude všetko budované na princípe lásky – pominie zlo, lož i nenávisť.

Ikona Vzkriesenia nám ukazuje, že Christos najprv zostúpil do pekla, kde panovali smrť a beznádej. On by ako pravý Boh nikdy nemohol zomrieť prirodzenou ľudskou smrťou, ale z lásky k nám sa stal človekom a prijal následky hriechu – stratu Božieho spoločenstva a smrť, aj keď sám nikdy nezhrešil. Spomeňme si na Jeho posledné slová na kríži: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?”

Do pekla však už zostúpil v sláve svojho Božstva, rozbil brány pekla a pokoril nepriateľa našej spásy – diabla. „Peklo, ako učí svätý Ján Zlatoústy, prijalo telo a narazilo na Boha. Smrť, ktorá v ňom vládla, bola zničená. Christos vstal z mŕtvych, a ďalej vládne život!“

Preto telesná smrť, s ktorou sa v našich pozemských životoch neustále stretávame, pre nás už nie je tak strašná a nevyvoláva v nás pocit beznádeje. Je pre nás len prechodom do života večného, ktorý v Christovi získavame. O tom svedčia zástupy svätých mučeníkov od dôb ranokresťanských až po súčasnosť. Aj dnes vidíme našich bratov na Východe umierať za Christa, kedy s pokorou a pokojom hľadia smrti do tváre a víťazia nad ňou Božou mocou, svojou vierou a láskou. Snažme sa im podobať, vždy horlivo hájme duchovné hodnoty a nebojme sa všemožných protivenstiev, dokonca ani telesnej smrti.

Christos, ktorý vstal z mŕtvych, nám i napriek našim slabostiam dáva silu v ťažkých skúškach ochraňovať kresťanské hodnoty, uprednostňovať záujmy Cirkvi pred záujmami osobnými a zachovávať cirkevnú jednotu, čo bolo v našej miestnej Cirkvi potvrdené nedávnou intronizáciou nového arcibiskupa pražského a českých krajín. Máme nádej, že po dvoch strastiplných rokoch sa konečne vo všetkých našich eparchiách budeme môcť zaoberať už len tým jediným podstatným – šírením Evanjelia a spoločnou prácou na Božej nive.

Viera v Christovo Vzkriesenie bola od dôb svätých apoštolov tým, čo kresťanov stmeľovalo. Keby Christos nevstal z mŕtvych, bola by naša viera márna a lživá – kresťanstvo by upadlo do zabudnutia ako mnohé ďalšie filozofie. Skutočnosť Christovho Vzkriesenia je však potvrdená tak evanjeliovým svedectvom mnohých, ktorí vzkrieseného Pána videli a dotýkali sa Ho, ako aj dvetisícročnou skúsenosťou duchovného života našich predkov i nás samotných. Christovo Vzkriesenie je v ľudskej histórii tým najväčším víťazstvom – a práve na ňom je zbudovaná naša Cirkev. Vierou vo Vzkriesenie žijeme a šírime ju do všetkých končín zeme – je základom našej viery, upevnením našej nádeje a zdrojom horlivosti pre našu lásku a modlitbu.

Dôstojní otcovia, bratia a sestry! Povznesme sa týmto Sviatkom a prijmime za svojich bratov všetkých – aj tých, ktorí nás nenávidia, a kvôli Vzkrieseniu všetkým dnes odpusťme!

† Rastislav
arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých krajín

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

† Jáchym
arcibiskup berounský

Pozvánka na oslavy 25. výročia Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku

DARUJ 2% alebo 3% – klikni pre viac informácii TU

Pozvánka v PDF formáte

ROKOVANIE ZÁSTUPCOV PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU V ISTANBULE

Dňa 3. marca 2015 sa v Istanbule na pozvanie Ekumenického patriarchátu uskutočnilo oficiálne stretnutie s členmi komisie pre kánonické záležitostí pri Ekumenickom patriarcháte v zložení: za Ekumenický patriarchát Jeho Vysokopreosvietenosť Ján, metropolita pergamonský, Jeho Vysokopreosvietenosť Emanuel, metropolita francúzsky, Jeho Vysokopreosvietenosť Meliton, metropolita filadelfský, o. archimandrita Bartolomej Samaras, o. Ambrosios, za Posvätnú synodu pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, o. archimandrita Michal Dandár, zvolený arcibiskup pražský a českých krajín, metropolitný protopresbyter Jaroslav Šuvarský, mitr. prot. Michal Švajko, tajomník Úradu prešovskej pravoslávnej eparchie. Vladyka Simeon bol zo zdravotných dôvodov reprezentovaný mitr. prot. Jozefom Fejsákom, prot. Jánom Baudišom a o. Izaiášom Slaninkom.

V rámci rokovania sa zúčastnení zaoberali dohodou, uzatvorenou 6. februára 2015 vo Viedni, ktorá upravuje podmienky riadneho rozvoja vnútorného života Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Delegácia Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku uvítala vyhlásenie Jeho Vysokopreosvietenosti arcibiskupa Simeona, tlmočené prot. Jánom Baudišom o tom, že je pripravený naplniť všetky body dohody bez akéhokoľvek odkladu.

Rovnaké stanovisko zaujímajú aj členovia delegácie Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

V najbližšej dobe bude zvolané zasadnutie Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, ktorá ratifikuje vyššie zmienenú viedenskú dohodu.

Zároveň došlo k všeobecnej zhode v tom, že Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku sa bude snažiť v budúcnosti implementovať Tomos Konštantinopolského patriarchátu o udelení autokefality našej cirkvi z roku 1998 vo svojej Ústave.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Vyhlásenie Posvätnej Synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku k referendu o ochrane rodiny

V duchu kresťanského učenia našej cirkvi vyjadrujeme podporu referendu o ochrane rodiny, ktoré sa bude konať 7. februára 2015. Pre pravoslávnych kresťanov manželstvo vždy bolo a je zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorí si sľubujú vzájomnú vernosť, úctu a lásku pred Bohom a spoločenstvom cirkvi. Zároveň si uvedomujeme, že úlohou cirkvi nie je prázdne moralizovanie, ale predovšetkým príkladný osobný a spoločenský život každého veriaceho kresťana, ktorý sa vzťahuje k Bohu a Bohom zjavenej pravde o zmysle ľudskej existencie.

Cirkev vždy mala pochopenie pre ľudí s akýmikoľvek ťažkosťami a slabosťami. Bolo by však nesprávne vyberať si z mnohých pokleskov, ktorým dnes podliehame, iba jeden a nehovoriť o ďalších, ktoré sú v súčasnosti považované za prijateľné a dokonca sa stávajú normatívom. Je potrebné hovoriť v prvom rade o nepamätaní na Boha, z ktorého následne plynú ďalšie problémy, či už v manželstve, alebo mimo neho, napríklad manželská nevera, vysoká miera rozvodovosti a potraty. Rovnako je potrebné hovoriť o deštrukcii medziľudských vzťahov, či už v rodine, alebo celej spoločnosti. Cirkev preto apeluje hlavne na mladých ľudí, ktorí si zakladajú rodiny, aby si uvedomovali svoje poslanie, zodpovednosť a úlohu v tomto posvätnom zväzku. Zároveň vyzýva k celospoločenskej diskusii na tému vytvárania vhodných ekonomických a spoločenských podmienok pre správne fungovanie rodín.

Pravoslávna cirkev na Slovensku má vo svojej pôsobnosti detský domov, v ktorom žiaľ každoročne pribúdajú deti. Nechceme polemizovať o subjektívnych, či objektívnych príčinách týchto osobných tragédií. Sme presvedčení, že deti by mali žiť v rodinách, z ktorých vzišli s matkou, otcom a súrodencami.

Čo sa týka vyučovania v oblasti sexuálnej výchovy a eutanázie na školách, myslíme si, že je potrebná širšia spoločenská diskusia, ktorej by sa mali zúčastniť aj predstavitelia cirkví a kresťanských spoločenstiev, ktorí zatiaľ reprezentujú významnú časť obyvateľstva Slovenskej republiky.

Pravoslávna cirkev preto vyzýva veriacich, aby sa referenda zúčastnili a prejavili tak legitímnym demokratickým spôsobom svoj kresťanský názor v podobe trojitého „áno“. Zároveň sa modlíme za pokoj a porozumenie v spoločnosti.

V Prešove, 29. januára 2015

Roždestvenské posolstvo

Posolstvo

Posvätnej Synody Pravoslávnej cirkvi v českých
krajinách a na Slovensku všetkým duchovným,
mníchom a veriacim pri príležitosti sviatkov
Narodenia Pána – Roždestva Christova 2014-2015

„Christos sa rodí – oslavujte Ho!
Christos zostupuje z nebies – vítajte Ho!
Christos je na Zemi – pozdvihnite sa!
Spievaj Hospodinovi celá Zem!
S radosťou Ho ospevujte národy, lebo sa preslávil!“

(Utreňa Christovho Narodenia, irmos 1. ódy kánonu)


Ctihodní duchovní otcovia, milovaní v Christu bratia a sestry!

Náš ľudský rozum nedokáže v plnosti pochopiť veľkosť tajomstva Christovho narodenia – uvedomiť si, čo pre nás Boh urobil, keď sa kvôli nám vtelil. Christos, ovinutý plienkami, leží v jaskyni – stajni v jasliach, určených pre dobytok (Lk 2, 7). Zďaleka sa Mu vedení hviezdou prichádzajú pokloniť cudzinci – perzskí mudrci (Mt 2, 8-12). Chudobní pastieri, ktorí v noci strážili svoje stáda, sa od anjelov dozvedajú dobrú zvesť a ponáhľajú sa pokloniť Kráľovi, ležiacemu na slame (Lk 2, 8-16). Kde je tu veleba? Kde je slávnostné uvítanie Toho, ktorý bol „očakávaním národov“ (1Mjž 49, 10), nádejou celého ľudstva? Christos prichádza tichý a nepovšimnutý. Veľkosť tajomstva Božieho vtelenia nepotrebuje vonkajšiu veľkoleposť. Najvznešenejšia Božia sláva sa zjavuje v Jeho najúplnejšom ponížení, Jeho zmenšení sa do podoby človeka, do plienok a zraniteľnosti novonarodeného Dieťaťa.

Svätý Teofán hovorí, že naša radosť na sviatok Christovho narodenia alebo jej absencia ukazujú, aký je náš vzťah k Bohu. Z Christovho narodenia by sme sa mali radovať tak, ako sa radujú tí, ktorým hrozila smrť a zrazu boli zachránení. Zo slov svätca vyplýva – ak nás vtedy nenapĺňa radosť, znamená to, že sme ešte novonarodeného Christa neprijali do svojho srdca a ono nepociťuje Božiu milosť, rovnako ako nepociťuje ani svoje zatratenie. Tento stav sa inými slovami nazýva smrťou duše. Kedy človek necíti, či je chorý alebo zdravý? Keď je mŕtvy. Ak však nielen rozumom chápeme, ale aj v najhlbšom vnútri duše pociťujeme, že sme hriešni a naše hriechy že sú ťažké – radujme a veseľme sa z vtelenia Boha Slova, pretože dnes sa narodil Lekár, ktorý jediný je schopný uzdraviť rany hriechu a vzkriesiť to, čo zahynulo!

Kto dnes hľadá Christa? Kto zistil, že je duchovne chorý? Kto sa zveril do rúk nebeského Lekára? V noci, keď sa Christos narodil, celá Zem spala – tak ako aj dnes spí spánkom smrti. Len niektorých privádzajú veľké životné otrasy k tomu, aby sa prebrali a zhrozili nad vlastnou duchovnou mŕtvosťou. Keď je duša mŕtva, človeka trápi len jedno – telo. To chorľavie, starne, môže zomrieť. Čo robiť, keď telesné orgány už nie sú schopné plniť svoju funkciu, keď liečenie už nepomáha a prestávajú fungovať? Je potrebný darca. Keď je nakazená krv, je potrebný darca s čistou krvou. Keď sa zastavuje srdce, je potrebné nové. Kde ho však vziať? Ľudia hľadia s nádejou do budúcna, čakajú na klonované orgány, klonovaných ľudí. No kto nám vyklonuje novú dušu, ktorou by sme mohli nahradiť tú starú – beznádejne opotrebovanú a nevyliečiteľne chorú?

Čo uvidíme, keď nahliadneme do svojho vnútra? „Od päty nohy po temeno hlavy niet na ňom celého miesta: jazvy, modriny a hnisajúce rany, nevytlačené, neobviazané a nezmäkčené olejom“ (Iz 1, 6) – taký je náš stav podľa diagnózy proroka Izaiáša. Kráľ Dávid prosil: „Bože, stvor vo mne čisté srdce a v mojom vnútri obnov pevného ducha“ (Ž 50, 12). Prosil tiež: „Pane, zníž nebesia a zostúp z nich“ (Ž 143, 5) a Hospodin jeho prosbu vyplnil – naklonil nebo a zostúpil na Zem, stal sa Človekom, pričom neprestal byť Bohom. Vo všetkom okrem hriechu sa stal človekom ako my. Stal sa jediným zdravým Človekom, novým Adamom, aby sebou uzdravil celé ľudstvo.

Ak vo svojom srdci prijímame Christa ako nášho Spasiteľa a s vierou Ho prosíme o uzdravenie, stáva sa naším duchovným Lekárom. Dáva nám celého seba, aby nás celých sebou uzdravil, spravil nás novými ľuďmi. „Chlapec sa nám narodil, je nám daný Syn“ (Iz 9, 6) – Boží Syn v celej svojej plnosti. Bez strachu, že budeme spálení, môžeme pristupovať k Bohu, ktorý oheň svojho Božstva ukryl v ľudskej prirodzenosti. Pri krste nás oblieka do seba: „Lebo všetci, čo sme v Christa pokrstení, Christa sme si obliekli“ (Gal 3, 27). Očisťujeme sa pokáním, pretože v jednote s Ním nemôžu koexistovať naše hriechy. Podobne, ako dáva dobrovoľný darca svoju krv alebo orgány chorému, ktorý ich potrebuje, pri Prijímaní nám dáva Christos celé svoje Telo a Krv a naše duše oživuje prúdmi blahodate.

Svätý Ján Zlatoústy hovorí, že keď ranu lieči obyčajný lekár, často na tele zostávajú po rane stopy – jazvy, ale keď uzdravuje dušu Hospodin, nijaké jazvy či stopy nezostávajú – človek dosahuje úplné, dokonalé uzdravenie. Práve preto prišiel Christos – dať nám celého seba a sebou obnoviť človeka. Kvôli tomu dnes leží v jasliach pre dobytok, znáša chlad a hlad, potrebuje cudziu pomoc. Kvôli nám sa umenšil do podoby človeka. Preto daj nám, ó Hospodine, pocítiť Tvoju lásku, daj nám uvedomiť si, akú plnosť spásy a uzdravenia dávaš nám nehodným a hriešnym, aby sme Ťa za to mohli oslavovať na veky vekov!

Členovia Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku

Rastislav, arcibiskup prešovský,
metropolita českých krajín a Slovenska

Jachym, arcibiskup pražský a českých krajín

Juraj, arcibiskup michalovsko-košický

Sviatky Narodenia Isusa Christa 2014/2015