Pravoslávna cirkev na Slovensku obrázky
Aleo Flash Intro Banner Maker

Pozvánka na zájazd do Svätej Zeme

IZRAEL201501_resizeIZRAEL201502_resize

Pozvánka na chrámový sviatok a púť do Uličského Krivého

Uznesenie zo zasadnutia Posvätnej Synody – 25.06.2015


Uznesenia PS 25. jún 2015 1Uznesenia PS 25. jún 2015 2Uznesenia PS 25. jún 2015 3

Pozvánky na letné detské tábory

Uznesenie zo zasadnutia Posvätnej Synody – 28.04.2015

Usnesení ze zasedání Posvátného Synodu Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku ze dne 28. 4. 2015 v Loděnicích

Usnesení č. 1.

Posvátný Synod v reakci na pozvání Bulharské církve pověřuje Jeho Vysokopřeosvícenost Jáchyma, arcibiskupa berounského, a prot. Nikolaje Popova, aby oficiálně zastupovali naši církev na oslavách výročí pokřtění Bulharů. Zároveň Posvátný Synod ukládá ÚER Pražské pravoslavné eparchie, aby oběma výše jmenovaným uhradila cestovní a další nezbytně nutné náklady.

 

Usnesení č. 2.

Posvátný Synod pověřuje Jeho Vysokopřeosvícenost Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí, v doprovodu žalmisty Mykoly Lemka, aby vedl v Moskvě slavnostní bohoslužbu svátku  Přenesení ostatků sv. Nikolaje, který je chrámovým svátkem Zastupitelství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v Moskvě. Posvátný Synod ukládá ÚER Pražské pravoslavné eparchie, aby oběma výše jmenovaným uhradila cestovní a další nezbytně nutné náklady.

 

† Rastislav
arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých zemích

† Jiří
arcibiskup michalovsko-košický

† Jáchym
arcibiskup berounský

Prohlášení ze setkání členů Posvátného Synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku s vladykou Simeonem (ThDr. Radivojem Jakovljevičem)

Prohlášení ze setkání  členů Posvátného Synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku s vladykou Simeonem (ThDr. Radivojem Jakovljevičem) ze dne 28. dubna 2015 v Loděnicích

 Dne 28. dubna 2015 se v monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnicích sešli biskupové Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, aby sestavili návrh textu společného vyhlášení a dohodli se, že se znovu setkají 5. května 2015 za účelem definitivního dojednání způsobu smíru a nastolení jednoty v naší místní církvi.

 

Prot. Milan Gerka
tajemník  Posvátného Synodu

PASCHÁLNE POSOLSTVO

Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku
duchovným a veriacim

Christos vstal z mŕtvych!

Dôstojní otcovia, bratia a sestry!

Vo všetkých našich chrámoch dnes zaznieva radostný spev o Vzkriesení nášho Spasiteľa, ktorý „smrťou smrť prekonal a mŕtvym v hroboch život daroval“. Sme naplnení nádejou a vierou v nový, smrťou neohraničený život s Bohom, v ktorom bude všetko budované na princípe lásky – pominie zlo, lož i nenávisť.

Ikona Vzkriesenia nám ukazuje, že Christos najprv zostúpil do pekla, kde panovali smrť a beznádej. On by ako pravý Boh nikdy nemohol zomrieť prirodzenou ľudskou smrťou, ale z lásky k nám sa stal človekom a prijal následky hriechu – stratu Božieho spoločenstva a smrť, aj keď sám nikdy nezhrešil. Spomeňme si na Jeho posledné slová na kríži: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?”

Do pekla však už zostúpil v sláve svojho Božstva, rozbil brány pekla a pokoril nepriateľa našej spásy – diabla. „Peklo, ako učí svätý Ján Zlatoústy, prijalo telo a narazilo na Boha. Smrť, ktorá v ňom vládla, bola zničená. Christos vstal z mŕtvych, a ďalej vládne život!“

Preto telesná smrť, s ktorou sa v našich pozemských životoch neustále stretávame, pre nás už nie je tak strašná a nevyvoláva v nás pocit beznádeje. Je pre nás len prechodom do života večného, ktorý v Christovi získavame. O tom svedčia zástupy svätých mučeníkov od dôb ranokresťanských až po súčasnosť. Aj dnes vidíme našich bratov na Východe umierať za Christa, kedy s pokorou a pokojom hľadia smrti do tváre a víťazia nad ňou Božou mocou, svojou vierou a láskou. Snažme sa im podobať, vždy horlivo hájme duchovné hodnoty a nebojme sa všemožných protivenstiev, dokonca ani telesnej smrti.

Christos, ktorý vstal z mŕtvych, nám i napriek našim slabostiam dáva silu v ťažkých skúškach ochraňovať kresťanské hodnoty, uprednostňovať záujmy Cirkvi pred záujmami osobnými a zachovávať cirkevnú jednotu, čo bolo v našej miestnej Cirkvi potvrdené nedávnou intronizáciou nového arcibiskupa pražského a českých krajín. Máme nádej, že po dvoch strastiplných rokoch sa konečne vo všetkých našich eparchiách budeme môcť zaoberať už len tým jediným podstatným – šírením Evanjelia a spoločnou prácou na Božej nive.

Viera v Christovo Vzkriesenie bola od dôb svätých apoštolov tým, čo kresťanov stmeľovalo. Keby Christos nevstal z mŕtvych, bola by naša viera márna a lživá – kresťanstvo by upadlo do zabudnutia ako mnohé ďalšie filozofie. Skutočnosť Christovho Vzkriesenia je však potvrdená tak evanjeliovým svedectvom mnohých, ktorí vzkrieseného Pána videli a dotýkali sa Ho, ako aj dvetisícročnou skúsenosťou duchovného života našich predkov i nás samotných. Christovo Vzkriesenie je v ľudskej histórii tým najväčším víťazstvom – a práve na ňom je zbudovaná naša Cirkev. Vierou vo Vzkriesenie žijeme a šírime ju do všetkých končín zeme – je základom našej viery, upevnením našej nádeje a zdrojom horlivosti pre našu lásku a modlitbu.

Dôstojní otcovia, bratia a sestry! Povznesme sa týmto Sviatkom a prijmime za svojich bratov všetkých – aj tých, ktorí nás nenávidia, a kvôli Vzkrieseniu všetkým dnes odpusťme!

† Rastislav
arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých krajín

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

† Jáchym
arcibiskup berounský

Pozvánka na oslavy 25. výročia Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku

DARUJ 2% alebo 3% – klikni pre viac informácii TU

Pozvánka v PDF formáte

ROKOVANIE ZÁSTUPCOV PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU V ISTANBULE

Dňa 3. marca 2015 sa v Istanbule na pozvanie Ekumenického patriarchátu uskutočnilo oficiálne stretnutie s členmi komisie pre kánonické záležitostí pri Ekumenickom patriarcháte v zložení: za Ekumenický patriarchát Jeho Vysokopreosvietenosť Ján, metropolita pergamonský, Jeho Vysokopreosvietenosť Emanuel, metropolita francúzsky, Jeho Vysokopreosvietenosť Meliton, metropolita filadelfský, o. archimandrita Bartolomej Samaras, o. Ambrosios, za Posvätnú synodu pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, o. archimandrita Michal Dandár, zvolený arcibiskup pražský a českých krajín, metropolitný protopresbyter Jaroslav Šuvarský, mitr. prot. Michal Švajko, tajomník Úradu prešovskej pravoslávnej eparchie. Vladyka Simeon bol zo zdravotných dôvodov reprezentovaný mitr. prot. Jozefom Fejsákom, prot. Jánom Baudišom a o. Izaiášom Slaninkom.

V rámci rokovania sa zúčastnení zaoberali dohodou, uzatvorenou 6. februára 2015 vo Viedni, ktorá upravuje podmienky riadneho rozvoja vnútorného života Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Delegácia Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku uvítala vyhlásenie Jeho Vysokopreosvietenosti arcibiskupa Simeona, tlmočené prot. Jánom Baudišom o tom, že je pripravený naplniť všetky body dohody bez akéhokoľvek odkladu.

Rovnaké stanovisko zaujímajú aj členovia delegácie Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

V najbližšej dobe bude zvolané zasadnutie Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, ktorá ratifikuje vyššie zmienenú viedenskú dohodu.

Zároveň došlo k všeobecnej zhode v tom, že Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku sa bude snažiť v budúcnosti implementovať Tomos Konštantinopolského patriarchátu o udelení autokefality našej cirkvi z roku 1998 vo svojej Ústave.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Vyhlásenie Posvätnej Synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku k referendu o ochrane rodiny

V duchu kresťanského učenia našej cirkvi vyjadrujeme podporu referendu o ochrane rodiny, ktoré sa bude konať 7. februára 2015. Pre pravoslávnych kresťanov manželstvo vždy bolo a je zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorí si sľubujú vzájomnú vernosť, úctu a lásku pred Bohom a spoločenstvom cirkvi. Zároveň si uvedomujeme, že úlohou cirkvi nie je prázdne moralizovanie, ale predovšetkým príkladný osobný a spoločenský život každého veriaceho kresťana, ktorý sa vzťahuje k Bohu a Bohom zjavenej pravde o zmysle ľudskej existencie.

Cirkev vždy mala pochopenie pre ľudí s akýmikoľvek ťažkosťami a slabosťami. Bolo by však nesprávne vyberať si z mnohých pokleskov, ktorým dnes podliehame, iba jeden a nehovoriť o ďalších, ktoré sú v súčasnosti považované za prijateľné a dokonca sa stávajú normatívom. Je potrebné hovoriť v prvom rade o nepamätaní na Boha, z ktorého následne plynú ďalšie problémy, či už v manželstve, alebo mimo neho, napríklad manželská nevera, vysoká miera rozvodovosti a potraty. Rovnako je potrebné hovoriť o deštrukcii medziľudských vzťahov, či už v rodine, alebo celej spoločnosti. Cirkev preto apeluje hlavne na mladých ľudí, ktorí si zakladajú rodiny, aby si uvedomovali svoje poslanie, zodpovednosť a úlohu v tomto posvätnom zväzku. Zároveň vyzýva k celospoločenskej diskusii na tému vytvárania vhodných ekonomických a spoločenských podmienok pre správne fungovanie rodín.

Pravoslávna cirkev na Slovensku má vo svojej pôsobnosti detský domov, v ktorom žiaľ každoročne pribúdajú deti. Nechceme polemizovať o subjektívnych, či objektívnych príčinách týchto osobných tragédií. Sme presvedčení, že deti by mali žiť v rodinách, z ktorých vzišli s matkou, otcom a súrodencami.

Čo sa týka vyučovania v oblasti sexuálnej výchovy a eutanázie na školách, myslíme si, že je potrebná širšia spoločenská diskusia, ktorej by sa mali zúčastniť aj predstavitelia cirkví a kresťanských spoločenstiev, ktorí zatiaľ reprezentujú významnú časť obyvateľstva Slovenskej republiky.

Pravoslávna cirkev preto vyzýva veriacich, aby sa referenda zúčastnili a prejavili tak legitímnym demokratickým spôsobom svoj kresťanský názor v podobe trojitého „áno“. Zároveň sa modlíme za pokoj a porozumenie v spoločnosti.

V Prešove, 29. januára 2015