Pravoslávna cirkev na Slovensku obrázky
Aleo Flash Intro Banner Maker

Poďakovanie za poskytnutie dotácie

Dňa 8. 7. 2015 bola predsedom Košického samosprávneho kraja podpísaná Zmluva č.50/2015-VZN o poskytnutí dotácie na projekt “Zateplenie fasády na farsko-pastoračnej budove v Strážskom ktorou nám Košický samosprávny kraj poskytol dotáciu 1 500,- EUR na financovanie tohto nášho projektu. Chceme sa veľmi pekne poďakovať za ústretovosť a pomoc. Zámerom tohto projektu je sprevádzkovanie farsko-pastoračnej budovy v meste Strážske a najmä zlepšenie jej energetickej hospodárnosti. Cieľom projektu je opraviť a zatepliť fasádu 50 ročnej farsko-pastoračnej budovy Pravoslávnej cirkvi v meste Strážske, aby mohla slúžiť svojmu účelu na rozvoj, ochranu a prezentáciu duchovných, kultúrnych a sociálnych hodnôt. 11. 9. 2015 boli z dotácie vyplatené faktúry za materiál  - polystyrén a stavebné materiály. 23.9.2015 sme s Božou pomocou začali so samotnou realizáciou zateplenia Projekt opravy a zateplenia fasády farsko-pastoračnej budovy pravoslávnej cirkvi, ktorá sa nachádza v centre mesta Strážske je záverečnou fázou rekonštrukcie celej tejto budovy, ktorá slúžila pre pravoslávnych veriacich ako náhradné bohoslužobné priestory od roku 1990. Po presunutí bohoslužieb do nového chrámu je nevyužitá. Od roku 2011 prebieha postupne rekonštrukcia pri ktorej sa preinvestovalo viac ako 21 000,- EUR. Keďže naša cirkevná obec je počtom veriacich nie príliš veľká (120 veriacich) toto veľké dielo by sa nám nepodarilo uskutočniť bez Božej pomoci a bez toho aby Boh oslovil štedrých darcov, ktorí svojim rozhodnutím a pomocou podporiť toto dielo prispeli k už zrealizovaným prácam. Nedostatok finančných prostriedkov nás núti k tomu, že sme sa obrátili aj na Košický samosprávny kraj o pomoc pri finálnej realizácii opravy a zateplenia fasády, ktorou by sa zlepšila aj energetická hospodárnosť budovy a tým ste našej neveľkej cirkevnej komunite pomohli dvakrát, pretože pre nás bude prínosom aj zníženie režijných nákladov na chod budovy, najmä pri dnešných cenových hladinách energií. Budova slúži ako služobný byt pre duchovného správcu cirkevnej obce, ktorý vykonáva verejnú službu nielen pre svojich veriacich ale aj pre každého občana mesta Strážske a okolitých obcí, ktoré sa naňho obracajú. Takisto je centrom charitatívnej služby. Aj dnes slúži ako sklad zbierok šatstva a charitatívnej pomoci. V roku 2011 bola farská budova výdajným miestom pre Potravinovú pomoc z EÚ, ktorú sme realizovali pre 8 okresov z Košického i Prešovského samosprávneho kraja. Po rekonštrukcii bude slúžiť aj pre tieto účely ako aj pre osobné stretnutia s rodinami veriacich či osobné duchovné rozhovory  – fara je vždy otvorená pre každého, ako to zvykli hovoriť naši starí rodičia. Z toho dôvodu cieľovú skupinu nemôžeme ohraničiť iba na správcu farnosti. Cirkevná komunita pravoslávnych veriacich v meste Strážske nie je veľká, ale podstatne sa angažuje v spoločnosti. Prevádzkovali sme v tejto farsko-pastoračnej budove cirkevný klub a knižnicu, kde sa naši veriaci – dobrovoľníci a pracovníci dobrovoľníckej služby – uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR venovali v mimoškolskej činnosti deťom z rómskej osady. Tým sme vytvárali možnosť aktívneho a vhodného využívania voľného času detí, ktoré žijú v nevhodnom sociálnom prostredí rómskych rodín v rómskej osady na okraji mesta. Na rekonštrukcii budovy sa zúčastňujú tak remeselníci vo svojej profesii ako aj dobrovoľníci z radov veriacich a sympatizantov, ktorí svojpomocne realizujú rekonštrukciu. V minulom období sa na rekonštrukcii podieľalo viac ako 40 ľudí a služby po rekonštrukcii bude využívať mnohonásobne väčší počet veriacich a obyvateľov mesta Rekonštrukciou budovy sa vytvoria vhodné podmienky pre prácu farára na cirkevnej obci. Ide o osobné podmienky k práci – väčší bytový priestor a tiež lepšia dostupnosť pre veriacich ako to je dnes v bytovom dome. V neposlednom rade ide tiež o lepšie predpoklady pre pastoráciu, charitatívnu a sociálnu službu. V súčasnosti sa snažíme organizovať finančné zbierky na tento účel. Pri realizácii projektu sme už z vlastných zdrojov a zbierok financovali väčšiu časť rekonštrukcie, ako sme to už vyššie spomenuli. Aj počas roka chceme zbierkami, finančnými darmi získať 2/3 potrebných finančných prostriedkov. KSK sme prosili o dotáciu a spolufinancovanie zvyšnej jednej tretiny nákladov na realizáciu tohto nášho projektu. Projekt je spolufinancovaný z dotácie Košického samosprávneho kraja

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT 2015

Národný pochod za život 2015 nadväzuje na úspešný prvý ročník Národného pochodu za život, ktorého sa 22. 9. 2013 v Košiciach zúčastnilo vyše 80-tisíc občanov. Tohtoročný Národný pochod za život sa uskutoční 20. septembra v Bratislave.

Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska (KBS), a tohoto roku sa Národného pochodu za život ako sympatizant a podporovateľ myšlienky ochrany života a rodiny zúčastňujú aj obidve naše eparchie – Prešovská pravoslávna eparchia, ako aj Michalovsko – Košická pravoslávna eparchia.

Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu a žiadosť po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka. Účastníci žiadajú spoločnosť, a najmä zodpovedných verejných činiteľov (vládu SR, poslancov NR SR, prezidenta a iné štátne inštitúcie) o ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Tento pochod pokojným spôsobom vyjadruje jednoznačné požiadavky, aby zákon a spoločnosť:

  • - chránili ľudský život od počatia po prirodzenú smrť,- chránili, podporovali a vyzdvihovali rodinu založenú manželstvom muža a ženy,
  • - chránili rodičovské práva na výchovu detí.
  • Pochodom chceme vyjadriť tiež nesúhlas so všetkými formami potierania ľudskej dôstojnosti a útokmi proti ľudskému životu, zvlášť počas prenatálneho vývinu človeka. Takisto chceme vyjadriť, že už nestačí byť za život iba v našom súkromí, ale je potrebné sa aj verejne vyjadriť za ochranu života a vyžadovať zmeny vedúce k jeho ochrane, a práve Pochody za život sú najčastejšou formou, ktorú používa hnutie za život vo svete na vyjadrenie svojich postojov. Národným pochodom za život sa tak aj slovenské hnutie za život pripája k celosvetového hnutiu.

Michalovsko – košická pravoslávna eparchia podporí myšlienky Národného Pochodu modlitebnými stretnutiami:

NIŽNÁ RYBNICA – Pútnický chrám Michalovsko – košickej pravoslávnej eparchie; V každú párnu nedeľu o 18: 00 hod. sa slúži Akafist sv. Joakimovi a Anne; v duchu podpory rodiny, nenarodeného života budú organizované takisto Celoeparchiálne slávnosti v Nižnej Rybnici v dňoch 14. – 15. augusta.

FALKUŠOVCE – V nedeľu 30. augusta o 16: 00 hod. v pravoslávnom chráme Nanebovstúpenia Pánovho bude slúžný Moleben za nenarodené deti, pri ostatkoch sv. Betlehemských detí za účasti Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Juraja .

KOŠICE – V utorok 8. septembra o 17: 00 hod. v katedrálnom chráme sv. Jána Milostivého v Košiciach, na ul. Československej armády, bude slúžený Akafist k svätým Petrovi a Febrónii pri ich sv. ostatkoch o požehnanie pre rodiny za účasti Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Juraja.

o. Dušan N. TOMKO
koordinátor za MKPE


 

Pozvánka na zájazd do Svätej Zeme

IZRAEL201501_resizeIZRAEL201502_resize

Pozvánka na chrámový sviatok a púť do Uličského Krivého

Uznesenie zo zasadnutia Posvätnej Synody – 25.06.2015


Uznesenia PS 25. jún 2015 1Uznesenia PS 25. jún 2015 2Uznesenia PS 25. jún 2015 3

Pozvánky na letné detské tábory

Uznesenie zo zasadnutia Posvätnej Synody – 28.04.2015

Usnesení ze zasedání Posvátného Synodu Pravoslavné církve v českých zemích
a na Slovensku ze dne 28. 4. 2015 v Loděnicích

Usnesení č. 1.

Posvátný Synod v reakci na pozvání Bulharské církve pověřuje Jeho Vysokopřeosvícenost Jáchyma, arcibiskupa berounského, a prot. Nikolaje Popova, aby oficiálně zastupovali naši církev na oslavách výročí pokřtění Bulharů. Zároveň Posvátný Synod ukládá ÚER Pražské pravoslavné eparchie, aby oběma výše jmenovaným uhradila cestovní a další nezbytně nutné náklady.

 

Usnesení č. 2.

Posvátný Synod pověřuje Jeho Vysokopřeosvícenost Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí, v doprovodu žalmisty Mykoly Lemka, aby vedl v Moskvě slavnostní bohoslužbu svátku  Přenesení ostatků sv. Nikolaje, který je chrámovým svátkem Zastupitelství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v Moskvě. Posvátný Synod ukládá ÚER Pražské pravoslavné eparchie, aby oběma výše jmenovaným uhradila cestovní a další nezbytně nutné náklady.

 

† Rastislav
arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých zemích

† Jiří
arcibiskup michalovsko-košický

† Jáchym
arcibiskup berounský

Prohlášení ze setkání členů Posvátného Synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku s vladykou Simeonem (ThDr. Radivojem Jakovljevičem)

Prohlášení ze setkání  členů Posvátného Synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku s vladykou Simeonem (ThDr. Radivojem Jakovljevičem) ze dne 28. dubna 2015 v Loděnicích

 Dne 28. dubna 2015 se v monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnicích sešli biskupové Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, aby sestavili návrh textu společného vyhlášení a dohodli se, že se znovu setkají 5. května 2015 za účelem definitivního dojednání způsobu smíru a nastolení jednoty v naší místní církvi.

 

Prot. Milan Gerka
tajemník  Posvátného Synodu

PASCHÁLNE POSOLSTVO

Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku
duchovným a veriacim

Christos vstal z mŕtvych!

Dôstojní otcovia, bratia a sestry!

Vo všetkých našich chrámoch dnes zaznieva radostný spev o Vzkriesení nášho Spasiteľa, ktorý „smrťou smrť prekonal a mŕtvym v hroboch život daroval“. Sme naplnení nádejou a vierou v nový, smrťou neohraničený život s Bohom, v ktorom bude všetko budované na princípe lásky – pominie zlo, lož i nenávisť.

Ikona Vzkriesenia nám ukazuje, že Christos najprv zostúpil do pekla, kde panovali smrť a beznádej. On by ako pravý Boh nikdy nemohol zomrieť prirodzenou ľudskou smrťou, ale z lásky k nám sa stal človekom a prijal následky hriechu – stratu Božieho spoločenstva a smrť, aj keď sám nikdy nezhrešil. Spomeňme si na Jeho posledné slová na kríži: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?”

Do pekla však už zostúpil v sláve svojho Božstva, rozbil brány pekla a pokoril nepriateľa našej spásy – diabla. „Peklo, ako učí svätý Ján Zlatoústy, prijalo telo a narazilo na Boha. Smrť, ktorá v ňom vládla, bola zničená. Christos vstal z mŕtvych, a ďalej vládne život!“

Preto telesná smrť, s ktorou sa v našich pozemských životoch neustále stretávame, pre nás už nie je tak strašná a nevyvoláva v nás pocit beznádeje. Je pre nás len prechodom do života večného, ktorý v Christovi získavame. O tom svedčia zástupy svätých mučeníkov od dôb ranokresťanských až po súčasnosť. Aj dnes vidíme našich bratov na Východe umierať za Christa, kedy s pokorou a pokojom hľadia smrti do tváre a víťazia nad ňou Božou mocou, svojou vierou a láskou. Snažme sa im podobať, vždy horlivo hájme duchovné hodnoty a nebojme sa všemožných protivenstiev, dokonca ani telesnej smrti.

Christos, ktorý vstal z mŕtvych, nám i napriek našim slabostiam dáva silu v ťažkých skúškach ochraňovať kresťanské hodnoty, uprednostňovať záujmy Cirkvi pred záujmami osobnými a zachovávať cirkevnú jednotu, čo bolo v našej miestnej Cirkvi potvrdené nedávnou intronizáciou nového arcibiskupa pražského a českých krajín. Máme nádej, že po dvoch strastiplných rokoch sa konečne vo všetkých našich eparchiách budeme môcť zaoberať už len tým jediným podstatným – šírením Evanjelia a spoločnou prácou na Božej nive.

Viera v Christovo Vzkriesenie bola od dôb svätých apoštolov tým, čo kresťanov stmeľovalo. Keby Christos nevstal z mŕtvych, bola by naša viera márna a lživá – kresťanstvo by upadlo do zabudnutia ako mnohé ďalšie filozofie. Skutočnosť Christovho Vzkriesenia je však potvrdená tak evanjeliovým svedectvom mnohých, ktorí vzkrieseného Pána videli a dotýkali sa Ho, ako aj dvetisícročnou skúsenosťou duchovného života našich predkov i nás samotných. Christovo Vzkriesenie je v ľudskej histórii tým najväčším víťazstvom – a práve na ňom je zbudovaná naša Cirkev. Vierou vo Vzkriesenie žijeme a šírime ju do všetkých končín zeme – je základom našej viery, upevnením našej nádeje a zdrojom horlivosti pre našu lásku a modlitbu.

Dôstojní otcovia, bratia a sestry! Povznesme sa týmto Sviatkom a prijmime za svojich bratov všetkých – aj tých, ktorí nás nenávidia, a kvôli Vzkrieseniu všetkým dnes odpusťme!

† Rastislav
arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých krajín

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

† Jáchym
arcibiskup berounský

Pozvánka na oslavy 25. výročia Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku

DARUJ 2% alebo 3% – klikni pre viac informácii TU

Pozvánka v PDF formáte