Kalendár príspevkov

Apríl 2014
P U S Š P S N
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
 • Počet prístupov

  • 529735 návštevníkov
 • Uživatelia Online

  Archív článkov

  PASCHÁLNE POSOLSTVO Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku

   

  Kliknutím na obrázok sa Vám otvorí Posolstvo v novom okne vo formáte PDF
  PosolstvoPascha201401

  PosolstvoPascha201402

  Stretnutie najvyšších predstaviteľov všetkých miestnych cirkví v Istanbule

  LINK na video – na stránku www.mkpe.sk

  Posolstvo z pravoslávneho stretnutia v Carihrade

  Posolstvo predstaviteľov pravoslávnych cirkví
  (6.−9. marca 2014, Fanar, Carihrad)

  9. 3. 2014

  9. marca, prvú nedeľu veľkého pôstu, sviatku Oslavy Pravoslávia, sa pri liturgii v katedrále svätého Juraja na Fanare čítalo toto posolstvo účastníkov stretnutia − hláv a predstaviteľov pravoslávnych cirkví:
  V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.

  Z milosti Božej posielajú hlavy svätých autokefálnych pravoslávnych cirkví pravoslávnym veriacim po celom svete, všetkým našim kresťanským bratom a sestrám a všetkým ľuďom dobrej vôle požehnanie od Boha a bozk lásky a pokoja.

  „Stále vzdávame vďaku Bohu za vás za všetkých a ustavične na vás pamätáme v svojich modlitbách.“ (1 Sol 1,2).
  1. My, ktorí sme sa z milosti predobrotivého Boha zišli na pozvanie ekumenického patriarchu konštatinopolského Bartolomeja na Fanare medzi 6. a 9. marcom 2014, aby sme v bratskej láske prejednávali otázky znepokojujúce dnes našu svätú cirkev a aby sme spoločne slúžili Pánovi v chráme svätého Juraja vo významný deň Oslavy Pravoslávia, sa obraciame na vás so slovom lásky, pokoja a útechy.

  Pretože prebýva v tomto svete, je naša jedna, svätá, všeobecná (soborná-katolícka) a apoštolská pravoslávna cirkev v každé dobe vystavená skúškam. Jeho Cirkev, ak zostáva vernou posvätnej tradícii, vedie neustály dialóg s každým historickým obdobím, súcíti s človekom a zdieľa jeho úzkosti. „Isus Christos je ten istý včera i dnes i na veky.“ (Žid 13, 8).

  V tieto dni sa so zvláštnou naliehavosťou objavujú historické skúšky a výzvy, tvárou v tvár ktorým nemôžu pravoslávni kresťania zostať ľahostajní a nevšímaví. Preto sme sa zišli (porov. Sk 2, 1), aby sme premýšľali o výzvach a skúškach, ktorým čelí súčasné ľudstvo. „zvonka boje, vnútri úzkosti“ (2 Kor 7, 5) − tieto slová Apoštola sú aktuálne pre Cirkev i dnes.

  2. Keď vidíme utrpenie ľudí na celom svete, vyjadrujeme svoju podporu mučeníctvu a svoj obdiv k svedectvu kresťanov na Blízkom Východe, v Afrike a ďalších oblastiach planéty. Pripomíname najmä ich cnosť dvojitého mučeníctva: ako za svoju vieru, tak aj pre zachovanie ich historicky sformovaných vzťahov s ľuďmi iných náboženských presvedčení. Odsudzujeme nedostatok mieru a stability, ktorý núti kresťanov opustiť krajinu, kde sa narodil náš Pán Isus Christos a odkiaľ sa Evanjelium rozšírilo do celého sveta.

  Súcítime so všetkými obeťami tragédie v Sýrii. Odsudzujeme všetky formy terorizmu a hanobenie náboženstiev. Únos metropolitov Pavla a Jana, ďalších kňazov a taktiež mníšok z kláštora sv. Tekly v Maaloule, nás veľmi trápi a požadujeme ich okamžité prepustenie.

  Obraciame sa na všetky strany konfliktu s požiadavkom okamžitého zastavenia vojnových akcií, prepustenie zajatcov a obnovenie mieru prostredníctvom mierových jednaní. Kresťania na Blízkom Východe sú kvasom mieru. Mier pre všetkých ľudí zaistí i mier pre kresťanov. Podporujeme antiochijský patriarchát v jeho duchovnej a humanitnej službe, v úsilí o obnovu toho, čo bolo zničené, a o návrat utečencov.


  3. Vrúcne sa modlíme za mierové jednanie a uzmierenie v modlitbe v kríze prebiehajucej na Ukrajine. Odsudzujeme vyhrážanie násilným obsadzovaním monastierov (kláštorov) a chrámov a modlíme sa za návrat našich bratov, ktorí sú v súčasnej dobe mimo cirkevné spoločenstvo, do lona svätej Cirkvi.

  4. Hlavná hrozba pre spravodlivosť a mier, ako na miestnej, tak aj na celosvetovej úrovni, pochádza z globálnej hospodárskej krízy. Jej následky sú patrné na všetkých úrovniach ľudskej spoločnosti, v ktorých často chýbajú také hodnoty, ako je osobná integrita, bratská solidarita a spravodlivosť. Príčiny tejto krízy nespočívajú len vo finančnej oblasti, ale ležia taktiež v morálnej a duchovnej rovine. Pretože sa nestotožňujeme so svetskými modlami moci, chamtivosti a hédonismu, zdôrazňujeme, že naším poslaním je premena sveta na základe spravodlivosti, mieru a lásky.

  Egocentrizmus a zneužívanie moci podrývajú u mnohých vnímanie posvätného charakteru ľudskej osobnosti a nechcú vidieť Boží obraz v týchto maličkých bratoch a sestrách (porov. Mt 25, 40, 45). Mnohí taktiež zostávajú ľahostajní k chudobe, utrpeniu a násiliu, ktoré sú záhubou ľudstva.

  5. Cirkev je povolaná zvestovať prorocké slovo do sveta. Vyjadrujeme svoje znepokojenie z miestnych i celosvetových trendov, ktoré podrývajú a narušujú základy viery, dôstojnosť každej ľudskej osoby, posvätnú inštitúciu manželstva a rodiny a stvorenia ako Božieho daru.

  Podporujeme nesporne posvätný charakter ľudského života od okamihu počatia do prirodzenej smrti. Uznávame manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou, odzrkadľujúci jednotu Christa a Jeho Cirkvi. Našou úlohou je chrániť životné prostredie, lebo sme správcami a nie pánmi stvorenia. V tomto období veľkého postu vyzývame našich duchovných a laikov, aby žili v duchu pokánia, usilovali o čistotu srdca, pokoru a odpustenie a prinášali spoločnosti svedectvo o večnom učení nášho Pána Isusa Christa.

  6. Stretnutie predstaviteľov jednotlivých miestnych cirkví nám dáva požehnanú príležitosť upevniť našu jednotu prostredníctvom dialógu a spolupráce, a tak znovu potvrdzujeme svoju oddanosť zborovosti ako princípu, ktorý má zásadný význam pre jednotu Cirkvi. Vyznávame, ako učil svätý Ján Zlatoústy, arcibiskup carihradský, že „meno Cirkvi je menom jednoty a harmónie, a nie rozdelenia“. Naše srdcia sú naplnené túžbou po dlho očakávanom Svätom a Veľkom sneme, ktorý bude svedectvom o jednote Cirkvi a jej starosti o súčasný svet.

  Na zasadaní bolo rozhodnuté zintenzívniť prípravné práce. Zvláštna Medzipravoslávna prípravná komisia zahájí v septembri 2014 svoju prácu, ktorá bude pokračovať až do Paschy 2015, potom bude nasledovať Všepravoslávna predsnemová konferencia, ktorá sa uskutoční v prvej polovici roku 2015. Všetky rozhodnutia Snemu i jeho prípravných fáz budú prijímané na základe konsenzu.

  Svätý a Veľký snem bude, pokiaľ sa nestane nič neočakávaného, zvolaný ekumenickým patriarchom Bartolomejom I. do Konštantínopolu v roku 2016. Snemu bude predsedať ekumenický patriarcha. Vpravo a vľavo od neho budú zasadať jeho kolegovia − hlavy ostatných autokefálnych cirkví.

  7. Misia je neoddeliteľne spätá s jednotou. Cirkev nežije sama pre seba: jej povinnosťou je svedčiť a zdieľať Božie dary s blízkymi i vzdialenými. Keď sa zúčastňujeme sv. liturgie a modlíme sa za celý svet, sme povolaní pokračovať v tejto liturgii i po liturgii, a zdieľať s celým ľudstvom dary pravdy i lásky k pravde, v súlade so záverečným prikázaním a zasľúbením Pána: „Choďte k všetkým národom a učte všetky národy… a hľa, Já som s vami po všetky dni až do skončenia tohoto veku.“ (Mt 28, 19-20).

  8. Žijeme v svete, kde sú multikulturalizmus a pluralizmus neodvratnou a stále sa meniacou realitou. Uvedomujeme si, že v našej dobe neexistuje žiadna otázka, ktorú by bolo možné skúmať alebo riešiť bez globálneho pohľadu, lebo staviať do opozície miestne a svetové vedie iba k narušeniu pravoslávneho spôsobu myslenia.
  Preto, tvárou v tvár nenávisti, segregácii a rozdelenia, s odhodlaním hlásame slovo Pravoslávia. Uvedomujeme si, že dialóg je vždy lepší než konflikt. Útek a izolacionizmus nie sú našou voľbou. Ešte raz opakujeme, že našou povinnosťou je otvorenosť kontaktom s druhými ľuďmi a inými kultúrami, s kresťanmi ďalších vyznaní a stúpencami iných náboženstiev.

  9. Nehľadiac na všetky ťažkosti, hlásame radostnú zvesť o Bohu, ktorý „tak miloval svet“, že „prebýval medzi nami“. Preto my, pravoslávni, hľadíme do budúcnosti s nádejou, a aj cez všetky nepokoje dôverujeme „Všemohúcemu… ktorý bol, je, a príde“ (Zj 1, 8). Pretože si pamätáme, že posledné slovo – slovo radosti, lásky a života – bude mať On. Jemu taktiež náleží sláva, česť a klaňanie, teraz i vždycky až na veky vekov. Amen.

  Z ruštiny do češtiny preložil Vladimír Štěpánek, z češtiny do slovenčiny Michal Džugan

   

  Komuniké z pracovného stretnutia predstaviteľov našej Cirkvi so zástupcami Konštantinopolského patriarchátu (Konštantinopol – Istanbul, Fanar, 1. marca 2014)

  V sobotu 1. marca 2014 do sídla Konštantinopolského patriarchátu pricestovala s požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska  delegácia Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, aby informavala Jeho Všesvätosť Bartolomeja, arcibiskupa konštantinopolského-Nového Ríma, ekumenického patriarchu o nedávnom pozitívnom vývoji v našej miestnej cirkvi (o voľbe pražského arcibiskupa, o priebehu XIII. mimoriadneho snemu našej cirkvi a o úspešnej voľbe Jeho Blaženosti metropolitu Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska). Týmto krokom Konštantinopolský patriarchát vyšiel v ústrety žiadosti Jeho Blaženosti metropolitu Rastislava, ktorú v mene Posvätnej Synody adresoval Jeho Všesvästosti patriarchovi Bartolomejovi. Delegáciu tvorili Jeho Vysokopreosvietenosť Jáchym, arcibiskup pražský a českých krajín, Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, prot. Milan Gerka, tajomník Posvätnej synody, prot. Michal Švajko, tajomník PPE PE a ako konzultant prot. Jaroslav Šuvarský.

  Členov delegácie prekvapila prítomnosť Jeho Vysokopreosvietenosti Simeona, arcibiskupa olomoucko-brnenského s doprovodom, konkrétne Ing. Igorom Střelcom, ktorého vladyka predstavil ako svojho tajomníka, igumenom Izaiášom Slaninkom, jer. Jánom Beránkom a kňazom olomoucko-brnenskej pravoslávnej eparchie z Viedne Alexandrom Lapinom.

  Delegácia oficiálne pozdravila Jeho Všesvätosť patriarchu Bartolomeja v mene Jeho Blaženosti metropolitu Rastislava a odovzdala mu irenický list a pozdravila ho pri príležitosti jeho narodenín.

  Následne komisia konštantinopolského patriarchátu pre kánonické záležitosti a medzipravoslávne vzťahy, vedená Jeho Vysokopreosvietenosťou Jánom, metropolitom pergamonským za účasti jej členov Jeho Vysokopreosvietenosti Melitona, metropolitu filadelfského, Jeho Vysokopreosvietenosti Emanuela, metropolitu francúzskeho, Jeho Vysokopreosvietenosti Gennadia, metropolitu sasimského, archimandritu Bartolomeja Samarasa, tajomníka Posvätnej Synody Konštantinopolského patriarchátu a patriaršeho diakona Nifona sa stretla s Jeho Vysokopreosvietenosťou arcibiskupom Simeonom a jeho doprovodom k hodinovému rokovaniu.

  Po spoločnom obede s Jeho Všesvätosťou patriarchom Bartolomejom, členovia tej istej komisie sa stretli na rokovaní s delegáciou našej miestnej Cirkvi, ktoré trvalo do neskorých večerných hodín. Na rokovaní sa preberali podrobnejšie otázky života Cirkvi za uplynulé obdobie. Rokovania boli vedené v konštruktívnom duchu, obe strany si vyjasnili svoje stanoviská a dohodli sa na ďalšej spolupráci na rokovaní s delegáciou našej miestnej Cirkvi, ktoré trvalo do neskorých večerných hodín.

  Tlačové oddelenie Prešovskej pravoslávnej eparchie – eparchiálnej rady

  Metropolita Rastislav zavítal do Ladomirovej

  V piatok 21. februára sa v obci Ladomirová uskutočnila porada pravoslávnych duchovných svidníckeho arcidekanátu. Zúčastnil sa jej i Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska.

  Stretnutie sa začalo liturgiou v chráme svätého archanjela Michala a následne sa všetci zúčastnení presunuli do spoločenskej sály Obecného úradu. Obsahom porady už tradične bolo oboznámenie sa so životom cirkevných obcí, ako i hľadanie riešenia prípadných problémov.

  Vladyka Rastislav sa počas dňa stretol i so starostom obce Ladislavom Bojčíkom. Ten ho oboznámil s aktivitami, ktoré obec realizuje a týkajú sa i miestneho pravoslávneho spoločenstva. „V rámci projektu Regenerácia obce – druhá etapa, v celkovej výške 422 tisíc eur, ktorý máme schválený – chceme pri chráme popri cintoríne vydláždiť prístupovú cestu. Tým pádom tam vznikne väčšie parkovisko pre veriacich, turistov, ako i návštevníkov cintorína. Rovnako i drevené toalety pri Dome smútku, ktoré využívajú ľudia, ktorí prichádzajú do Domu smútku, ale i veriaci, ktorí navštevujú chrám, budú vymenené za murované. K dispozícii budú i počas zimných mesiacov. Ďalej plánujeme skrášliť okolie pri pivnici, ktorá je pozostatkom domu, ktorý kedysi slúžil tunajším mníchom. Vznikne tam oddychová zóna s lavičkami. Novú podobu dostanú i autobusové zastávky pri hlavnej ceste v obci. Projekt rieši i výmenu pouličného osvetlenia v celej obci za úspornejšie s LED technológiou. Tieto práce by sme chceli stihnúť do slávností, spojených so sviatkom Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa, ktoré sa budú konať v septembri,“ uviedol.

  Ladomirová je významným pútnickým miestom pravoslávnych veriacich. Každoročne ju navštívia tisícky ľudí zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Zvlášť počas sviatku Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa. V minulosti tam bol monastier svätého Ijova Počajevského. Počas druhej svetovej vojny však tamojší mnísi odišli od USA. Dlhé roky tam stála vstupná brána, ktorá patrila do areálu monastiera. Obec by ju chcela podľa slov starostu nanovo postaviť. „V rámci poľsko-slovenského projektu, ktorý už realizujeme, po pravej strane od chrámu pribudne vydláždený chodník a rovnako vstupná brána, ktorá tam kedysi bola. Tento prístup bude i osvetlený. Ak všetko pôjde ako má, veríme, že do leta by to malo byť hotové,“ uviedol Ladislav Bojčík.

  Obnovy sa podľa jeho slov dočká i krytina a celková fasáda chrámu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Je to síce v réžii cirkevnej obce, budú jej však nápomocní, keďže ide o jednu z dominánt obce.

  Vladyka Rastislav aktivity obce na čele s jej starostom víta. „Som rád, že v rámci rozvoja obec nezabúda i na miestne pravoslávne spoločenstvo. Z našej strany im samozrejme budeme nápomocní. O to viac, že ide o miesto, ktoré malo a má veľký význam nielen pre veriacich zo širokého okolia, ale i pre celú našu miestnu cirkev. Dúfam, že sa stane jedným z ohnísk obnovy mníšskeho života u nás“ povedal.

  Tlačové oddelenie Prešovskej pravoslávnej eparchie – eparchiálnej rady
  tlacove.ppe@gmail.com

  Ohlasy na intronizáciu nového metropolitu

  O intronizácii na oficiálnej stránke Americkej pravoslávnej cirkvi
  O intronizácii na stránke Moskovského patriarchátu
  O intronizácii na oficiálnej stránke Poľskej pravoslávnej cirkvi
  Správa tlačovej agentúry SITA – Zdroj: webnoviny.sk
  Správa v regionálnom denníku Korzár – Zdroj: presov.korzar.sme
  Správa tlačovej agentúry TASR – Zdroj: teraz.sk

  Nový metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku

  FOTOGALÉRIA

  V nedeľu 9. februára bol v Katedrálnom chráme svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský a Slovenska slávnostne intronizovaný na metropolitu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Stal sa tak najvyšším predstaviteľom miestnej pravoslávnej cirkvi.

  Slávnostnej archijerejskej svätej liturgie sa zúčastnili zástupcovia viacerých miestnych cirkví, a to Jeho Vysokopreosvietenosť Niphon Saykali, arcibiskup Philipopoli (Antiochia), Jeho Vysokopreosvietenosť Ilarion, metropolita volokolamský (Rusko), Jeho Preosvietenosť Paisjusz, biskup gorlický (Poľsko), Jeho Vysokopreosvietenosť Benjamin, arcibiskup San Francisca (USA), Jeho Vysokopreosvietenosť Feodor, arcibiskup mukačevsko-užhorodský (Ukrajina), Jeho Preosvietenosť Filaret, arcibiskup ľvovský a halický (Ukrajina), a tiež arcibiskupi českých krajín a Slovenska a to, Jeho Vysokopreosvietenosť Jáchym, arcibiskup pražský a Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický.

  Vladyka Rastislav pociťuje radosť z pocty, ktorá sa mu dostala, ale zároveň pociťuje aj obavy zo zodpovednosti, ktorá spočinula na jeho pleciach. Za svoju dôležitú službu úlohu považuje rozvinúť sociálnu službu Cirkvi. „Pozemský život každého človeka je nevyhnutne popretkávaný starosťami a súženiami. To nás však nesmie odradiť od činnej lásky voči každému, kto ju potrebuje. Našou kresťanskou povinnosťou je starať sa o trpiacich, siroty, chudobných, postihnutých, starých, uväznených, o ľudí bez domova – jedným slovom o všetkých, komu môžeme priniesť nádej. Objektom nášho osobitného záujmu by mala byť rodina a mládež, ktorá v súčasnosti obzvlášť naliehavo potrebuje duchovné usmernenie.“, povedal.

  Život v Cirkvi je podľa jeho slov spoločenstvom. V tejto súvislosti vníma i svoju službu. „V živote predstaviteľa Cirkvi nie je a nesmie byť nič osobné, súkromné. On sám i celý jeho život musia bezo zvyšku patriť Bohu a Cirkvi. Jeho srdce by malo biť pre Boží ľud, ale aj pre tých, ktorí odpadli alebo ešte nenašli vieru. Jeho postavenie a služba v Cirkvi sú určitou formou askézy.”, uviedol vladyka Rastislav.

   Slávnostnej svätej liturgie sa okrem zástupcov miestnych Pravoslávnych cirkví vo svete, zúčastnili i predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Gréckokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi a.v. a Reformovanej cirkvi u nás. Taktiež zástupcovia štátnej správy, diplomatických zborov akreditovaných v Slovenskej republike, predstavitelia miestnych samospráv a ďalší vzácni hostia.

  Vladyka Rastislav sa v prvom rade poďakoval, aj keď na slávnosti neboli prítomní predstavitelia ekumenického patriarchátu, Jeho Všesvätosti Bartolomejovi, arcibiskupovi Konštantínopola – Nového Ríma a ekumenickému patriarchovi. „Ďakujem mu za jeho otcovskú lásku a úprimný záujem o dianie v našej miestnej Cirkvi, ktorá prešla bez pochýb ťažkým a nepokojným obdobím.“. Poďakoval sa i prítomným predstaviteľom antiochijskej, ruskej, poľskej a americkej pravoslávnej cirkvi a tiež predstaviteľom ostatných kresťanských cirkví na Slovensku – za úctu a česť, ktorú preukázali našej miestnej Cirkvi tým, že sa zúčastnili slávnosti. Rovnako sa poďakoval i prítomným predstaviteľom štátnej správy a diplomatického zboru, všetkým duchovným otcom a veriacemu ľudu za spoločné modlitby a blahoželania.

  „Uvedomujem si, že Vaše modlitby a žičenia, za ktoré Vám z hĺbky srdca ďakujem, ma dnes vyprevádzajú na neľahkú cestu, o ktorej viem, že nemôže byť bez ťažkostí, prekážok a pokušení. Kiež pre Vaše modlitby daruje mi Boh milosť byť mu verným až do konca cez odovzdanie sa a poslušnosť Jeho vôli podľa vzoru Toho, Ktorý „Sa uponížil, stal Sa poslušným až po smrť, až po smrť na kríži“ (Flp 2, 8).“, povedal na záver.

  Následne od jednotlivých hostí prijal pozdravy a blahoželania.

  Dodajme, že vladyka Rastislav bol za metropolitu zvolený dňa 11. januára 2014 na 13. mimoriadnom sneme Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Zúčastnilo sa na ňom 49 delegátov, čím bol snem uznášaniaschopný. V tajnom hlasovaní ho delegáti v pomere 87 percent hlasov zvolili za metropolitu českých krajín a Slovenska.

   Tlačové oddelenie Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
  tlacove.ppe@gmail.com

  Vyhlásenie k medializovaným informáciám týkajúcich sa Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku

  Na portali www.korzar.sme.sk bol uverejneny článok (TASR) o návrate bývalého metropolitu na čelo pravoslávnej cirkvi.

  Dňa 6.2.2014 bol na stránke www.korzar.sme.sk zverejnený článok s názvom „Bývalý metropolita Kryštof sa chce vrátiť na čelo Pravoslávnej cirkvi.“ Tieto informácie sa však nezakladajú na pravde. Ide o aktivitu, ktorou chce niekto pravdepodobne uškodiť Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pred slávnostnou intronizáciou Rastislava, arcibiskupa prešovského a Slovenska, novozvoleného metropolitu českých krajín a Slovenska.

  Arcibiskup Kryštof na post metropolitu rezignoval dňa 12. apríla 2013, čo potvrdil i vlastnoručne podpísaným dokumentom o rezignácii (viď príloha). Rozhodol sa tak z vlastnej vôle, pre pokoj a dobro v cirkvi. Tak ako uviedol, zvyšok svojho života si želá dožiť v monastieri (kláštore), ktorý mu cirkev určí. Zároveň požiadal veriacich a duchovných o zachovanie jednoty cirkvi, o zachovanie úcty a lásky a o to, aby sa všetci zomkli okolo svojich arcipastierov.

  Rovnako vám zasielame i jeho písomné vyhlásenie z 20. decembra minulého roka k situácii v cirkvi.

  Arcibiskup Kryštof sa dnes predpoludním telefonicky vyjadril pre Rozhlas a televíziu Slovenska – národnostno-etnické vysielanie rádia Patria. Jeho vyjadrenie odznie dnes vo večernom vysielaní o 18:00 hod.

  Po rozhovore s ním môžeme potvrdiť, že sa dištancuje od týchto informácií a nemá záujem o návrat na svoju katedru. Rešpektuje rozhodnutie najvyššieho vieroučného, ústavodarného, správneho a cirkevnokánonického orgánu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, ktorým je snem. Ten v rámci svojho 13. mimoriadneho rokovania dňa 11. januára 2014 právoplatne zvolil Jeho Vysokopreosvietenosť Rastislava, arcibiskupa prešovského a Slovenska za metropolitu českých krajín a Slovenska.

  Rovnako vyjadril duchovnú podporu novozvolenému metropolitovi a dodal, že v monastieri Premenenia Pána v Těšove sa zaňho, ako i za pokoj v cirkvi modlia.

  Intronizácia – slávnostné uvedenie do funkcie nového metropolitu vladyku Rastislava sa bude konať v nedeľu 9. februára v Katedrálnom chráme svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove so začiatkom o 9:00 hod.

  Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
  tlacove.ppe@gmail.com

   

  Odkaz na nový článok z portálu www.korzar.sme.sk TU

  Pozvánka na intronizáciu metropolitu Rastislava

  Pozvánka na intronizáciu metropolitu Rastislava

  Podrobnejší program na stránke Pravoslávnej cirkevnej obce v Prešove

  Intronizácia pražského pravoslávneho arcibiskupa Jáchyma

   

  V sobotu 1. února 2014 se ve zcela zaplněném pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze uskutečnila slavnostní intronizace nového pražského arcibiskupa, vladyky Jáchyma.

  Vl. Jáchym byl na arcibiskupský stolec jmenován usnesením posvátného synodu naší místní církve ze dne 11. ledna a jeho jmenování bylo schváleno ještě týž den sněmem Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Svého úřadu se však ujal až touto intronizací.

  Do katedrály slavnostně vstoupil vl. Jáchym společně se zvoleným metropolitou, prešovským arcibiskupem vl. Rastislavem. Oba arcipastýře přivítal u vchodu představený chrámu, o. Jaroslav Šuvarský. Připomněl nejen zakladatelské dílo sv. vladyky Gorazda, ale i skutečnost, že parašutisté, za jejichž přechovávání v kryptě chrámu obdržel vl. Gorazd mučednickou korunu, symbolizují jednotu českého a slovenského národa, která v naší církvi trvá dodnes.

  Poté začala božská liturgie sv. Jan Zlatoústého, jíž společně sloužilo 5 archijerejů: kromě vl. Rastislava a vl. Jáchyma ještě arcibiskup michalovecký, vl. Jiří a hosté z ruské pravoslavné církve, metropolita tambovský vl. Feodosij a arcibiskup mukačevský vl. Feodor. Ke všem bez rozdílu promluvila slova Evangelia (Lukáš 17, 3 – 10) „o služebnících neužitečných“, která připomněla důležitost pokory v životě křesťana. Po evangelním čtení došlo k samotnému aktu intronizace: za slov „Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého“ vl. Jáchym třikrát usedl na biskupský trůn, který se nachází za prestolem.

  Na konci liturgie, po závěrečném požehnání, byla intronizace zakončena slovnostním předáním arcipastýřského žezla, které vl. Jáchym přijal z rukou zvoleného metropolity vl. Rastislava. Vl. Rastislav přitom k novému pražskému arcibiskupovi pronesl krásnou řeč, při níž mu popřál, aby svému lidu byl dobrým pastýřem, učitelem a otcem. Zdůraznil také nutnost bojovat proti duch egoismu, který nejen zachvacuje dnešní společnost, ale ohrožuje i církev. Následně vl. metropolita Feodosij přednesl oficiální zdravici moskevského patriarchátu intronizovanému archijereji. Vl. Jáchym na závěr poděkoval všem za podporu a požádal duchovní i věřící, aby mu byli nápomocni v budování pražské numberswiki.com

  eparchie. Zvláště pak poděkoval o. archimandritovi Markovi, který téměř rok zastával funkci eparchiálního správce a jehož těžký úděl dnem intronizace skončil.

  Poté již nastal čas na blahopřání, které nejprve přednesli přítomní zástupci ostatních křesťanských církví: synodní senior Česobratrské církve evangelické a zároveň předseda Ekumenické rady církví v ČR Joel Ruml, patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta a hlava Starokatolické církve v ČR, biskup Dušan Hradil. Oficiální blahopřání za římskokatolickou církev zaslal arcibiskup pražský, Dominik kardinál Duka. Poté již svému novému vladykovi pogratulovali duchovní i věřící nejen z pražské eparchie. Ti vladyku zahrnuli množstvím květin i drobnými dárky.

  Intronizace se účastnilo nejen mnoho věřících, ale i téměř všichni duchovní pražské eparchie. Jmenovitě všichni okružní protopresbyteři a všichni členové metropolitní rady za pražskou eparchii v čele s kancléřem Pravoslavné církve v českých zemích, o. Milanem Horvátem. Olomoucko- brněnskou eparchii zastupovali členové její eparchiální rady okružní protopresbyter ostravsko-opavský o. Nikolaj Popov a br. Marek Novotný a ředitel eparchie, o. Libor Raclavský, ale byli zde i další duchovní i věřící z Moravy. Za pravoslavnou mládež byli přítomni oba její prezidenti jak z Českých zemí, tak ze Slovenska.

  Ze slovenských účastníků jmenujme, mimo biskupy, i kancléře o. Ladislava Bílého, tajemníka posvátného synodu, o. Milana Gerku a proděkana prešovské bohoslovecké fakulty.

  Vladykovi Jáchymovi blahopřáli i monaši z moskevské Trojicko – sergijevské lávry, jednoho z nejvýznamnějších kláštěrů pravoslavného světa.

  Slavnostní intronizace se účastnili také velvyslanci pravoslavných zemí: Její Excelence, paní Daniela Gitman, velvyslankyně Rumunské republiky, Jeho Excelence Sergej Borisovič Kiselev, velvyslanec Ruské federace, Jeho Excelence Boris Zajčuk, velvyslanec Ukrajinské republiky. Přítomni byli i zástupci velvyslanectví Moldavské republiky a Běloruské republiky.

  Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální církví, nezávislou na ostatních místních pravoslavných církvích. V jejím čele stojí metropolita vl. Rastislav, arcibiskup prešovský.

  Životopis vladyku Jáchyma a ďalšie súvisiace správy nájdete na adrese: http://www.pravoslavnacirkev.cz/aktuality.htm

  Tlačovú správu a fotografie poskytol: ThDr. Jakub Jiří Jukl Th.D.

  Tlačové oddelenie PPE v Prešove

  tlacove.ppe@gmail.com

   

   

   

   

   

  Page 1 of 1412345...Last »
  Neobmedzený hosting od WebSupport.sk